Strona główna
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH RODZINNYCH

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH KARNYCH

 

Uwaga: Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej!

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

Opłata za: Obecna opłata
Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w innych wskazanych w ustawie Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dn. 28.07.2005 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 785 ze zm.)
Opłata stała w sprawach o prawa majątkowe

W zależności od wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych

Opłata w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym

Opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b u.k.s.c., jednak nie mniej niż 100 złotych

i nie więcej niż 200 000 złotych

Opłata w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie

1 000 złotych

Opłata w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie

2 000 złotych.

Opłata tymczasowa od pisma w sprawie o prawa majątkowe w której wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych
Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 1/5 opłaty od pozwu
Opłata od zażalenia na postanowienia wymienione w art. 22 u.k.s.c. 100 złotych
Opłatę̨ od wniosku o wszczęcie postepowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postepowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postepowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu 100 złotych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Opłatę stałą od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, wpis ostrzeżenia lub dokonanie innych wpisów 100 złotych
Opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 100,00 złotych - opłata na rachunek dochodów budżetowych + 5 zł opłata za wpis do rejestru spadkowego - rachunek sum na zlecenie
Opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia 100 złotych
Opłata kancelaryjna od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych
Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

Powrót

 

OPŁATY SĄDOWE W SPRAWACH RODZINNYCH:

Opłata stała w kwocie 100,00 zł. od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, np.:

 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd;
 • o wyrażenie zgody na złożenie dokumentów o wydanie paszportu lub dowodu dla małoletniego;
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim.

Opłata stała w kwocie 100,00 zł. od wniosku o:

 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 • zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłata stała w kwocie 200,00 zł. pobiera się od pozwu w sprawie o:

 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • rozwiązanie przysposobienia;
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 • unieważnienie uznania dziecka;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków.

 

Powrót

 

OPŁATY  SĄDOWE  W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych   w sprawach cywilnych
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Opłacie podlegają:

 • wniosek o założenie księgi wieczystej,
 • wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
 • apelacja,
 • zażalenie,
 • skarga na orzeczenie referendarza.

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT  :

 1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200,00 złotych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 2. od wniosku o wpis udziału w prawie własności pobiera się cześć opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału nie mniej niż 100 złotych,
 3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności – 150,00 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach pobiera się jedną opłatę stałą,
 4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150,00 złotych,
 5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150,00 złotych,
 6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń – 150,00 złotych,
 7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150,00 złotych,
 8. wniosek o założenie księgi wieczystej – 100,00 złotych,
 9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 100,00 złotych,
 10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części – 100,00 złotych,
 11. wniosek o sprostowanie działu I- O  - 100,00 złotych,
 12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 100,00 złotych,
 13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione   w punktach 1-12 – 100,00 złotych.

Opłatę stałą w wysokości 100,00 złotych wymienioną wyżej  w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100,00 złotych.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 ustawy.

Od wniosku o wykreślenie roszczenia o opłatę przekształceniową pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 1. 250,00 zł. - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,
 2. 75,- zł. w pozostałych przypadkach.

 

Powrót

 

OPŁATY SĄDOWE  W  SPRAWACH  KARNYCH

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego 300,00 zł
od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności 80,00 zł
od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45 zł
od wniosku o zatarcie skazania 45 zł
od ponownej prośby o ułaskawienie 45 zł
od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł
od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł za jedną stronę
od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia/rozprawy 6 zł
Od wniosku o wydanie kopii dokumentów z akt sprawy, nieuwierzytelnionych 1 zł za jedną stronę

 

Powrót

 

-


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.